MANTENIMENT EN LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA/TÈRMIQUES (RITE)

Ginstalnou ha executat el manteniment de les instal·lacions tèrmiques d’una piscina municipal segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE RD 1027/2007)

Es realitza el manteniment d’acord a les prescripcions de periodicitat establertes en els diferents reglaments i es gestions les revisions obligatòries amb les entitats involucrades i les posteriors gestions amb indústria (OGE).

El reglament d’aquest tipus d’instal·lacions (RD 1027/2007) defineix en la seva instrucció tècnica les exigències que han de complir per tal d’assegurar que el seu funcionament és el més òptim al llarg de la seva vida útil.

Des de Ginstalnou, oferim la possibilitat que externalitzeu el servei, per tal que ens responsabilitzem, en tot moment, de portar al dia el manteniment de les instal·lacions i garantir així el bon funcionament de les mateixes.